Panduan Membaca Hasil Carian Tanah ( Tidak Berkuatkuasa )

Sample Carian Tanah ( Carian Persendirian) dan Maklumat Anda Dapat Dalam Catatan Carian Tanah


  

Antara informasi dekat bawah adalah info yang anda dapat pada catatan carian tanah ( carian persendirian / carian rasmi). Kami juge menerangkan bagaimana anda boleh membaca catatan carian tanah.

  Deskripsi in BM dalam Catatan Carian Tanah Deskripsi in English Maklumat 

Keluasan 

Land Area Keluasan tanah dalam meter persegi.
2(a)  Taraf   Pegangan  Land Status

Selama-lamanya = Freehold 
Pajakan = Leasehold 
Jika taraf pegangan merupakan pajakan, tempoh pajakan akan dinyatakan di bahagian “Tarikh Luput Pajakan”.
 

2(b) Tarikh Luput Pajakan Lease Expiry Date Jika taraf pegangan merupakan pajakan, tempoh pajakan akan dinyatakan di bahagian “Tarikh Luput Pajakan”.
3  Kawasan   Rizab  Malay Reserved Land Jika harta tanah yang dikhaskan sebagai Kawasan Rizab, pemindahan memerlukan pengesahan daripada Kerajaan Negeri
4 Sekatan Kepentingan  Restrictions in Interest Kebanyakan hanya boleh diguna pakai untuk harta tanah pajakan dan jika ingin melakukan penukaran hak milik, memerlukan Surat Kebenaran Persetujuan Negeri. (State Consent Authority Letter).
5

Pemilikan dan Alamat 

Ownership and address Maklumat berdaftar pemilik tanah yang terkini akan dinyatakan. Sila ambil perhatian ke-atas sesetengah harta tanah yang telah didaftarkan bertahun lalu dan berkemungkinan nombor kad pengenalan pemilik (NRIC) sebelum ini masih ada di carian tersebut  ataupun langsung tidak mempunyai maklumat tersebut.
6  Tanggungan dan endorsan-endorsan lain  Encumbrances

Kesemua tanggungan dan endosrsan-endorsan yang berkuatkuasa akan dinyatakan.

7 Cukai Petak Quit Rent Kadar cukai tanah/petak tahunan  tanah atau harta tanah yang dihantar untuk berdaftar.
8  Pindahmilik Tanah  Land Transfer Maklumat urusan pindaan hakmilik tanah.
9 Gadaian menjamin wang pokok  Charge Maklumat bank yang berdaftar tentang bila dan manakah pemilik membuat pinjaman serta bayaran yang dikenakan oleh bank.
10  Urusan-urusan dalam perserahan yang belum didaftarkan  Presentation that has not been registered Urusan penyerahan yang dihantar tetapi belum didaftar.
11 Urusan-urusan yang tidak berkuatkuasa Encumbrances not in effect  Penyerahan kuasa sebelum itu,, kaveat serta tanggungan yang tidak berkuatkuasa lagi.
12  Hakmilik yang terdahulu  Previous title number  Hakmilik yang terdahulu sebelum hakmilik yang terkini dikemas kini oleh pihak pejabat tanah. Berguna untuk rujukan hakmilik terdahulu dan hakmilik semasa

 

Nak Buat Carian Persendirian, Carian Rasmi or Salinan Sah Hakmilik Secara Online?

EasyLaw boleh membantu anda untuk buat carian tanah secara atas talian, Sila tekan butang bawah untuk buat carian tanah secara online sekarang!